بخشنامه مالياتي شماره ٢٠٠/٩٩/٦٠ مورخ 1399/08/14

 

 

مخاطبان /ذينفعان :امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي  اصﻼحي قاﻧون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩٥  آيين ﻧامه اجرايي موضوع ماده ٣و٢ موضوع: اصﻼح مواد ١٣٩٤ /٠٤/٣١ ٧٢ پيرو بخشنامه هاي شماره ١٣٩٦ / مورخ ٩٦/٢٠٠ /٠٥/٢٥، ٢٠٠ ١٣٩٦ / مورخ ٩٦/٤١ ٢٠٠ / و ٠٣/٢٠ / مورخ ٩٤/١١٨ ١٣٩٤/٠٢/٠٩  ١٣٩٤  اصﻼحي قاﻧون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩٥ موضوع ابﻼغ آيين ﻧامه اجرايي موضوع ماده / و اصﻼحيه هاي آن، ٠٤/٣١    آيين ﻧامه مذكور به ٣و٢ بر اساس پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد شرح ذيل اصﻼح و براي اجرا ابﻼغ مي گردد.

ماده 2 آیین نامه و تبصره های آن حذف و متن ذیل جایگزین میشود:                             

ماده 2:صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی میشوند:

الف)گروه الف

üکلیه واردکنندگان و صادر کنندگان
üصاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط.
üصاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
üصاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها ، درمانگاه ها ، کلینیک های تخصصی
üصاحبان مشاغل صرافی
üصاحبان فروشگاه های صرافی
üصاحبان فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط و یا مراجع ذیربط

 

üصاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی ، و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفورماتیک و طراحی سیستم
üصاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی ، هوایی اعم از مسافربری و باربری
üسایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا خدمت و یا هر دو آنها)بر اساس اظهارنامه 2 سال قبل ( اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد میباشد. برای مثال مبلغ فروش و یا سایر درآمد های مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 مبنای گروه بندی سال 1399 میباشد. یا اخرین درآمد قطعی شده ( فروش کالا یا خدمت و یا هر دو آنها) آنها بیش از پنجاه و پنج میلیارد ریال (55،000،000،00 ریال) باشد.(مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

 

ب)گروه دوم:

üسایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا خدمت و یا هر دو آنها)بر اساس اظهارنامه 2 سال قبل ( اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد میباشد.. یا اخرین درآمد قطعی شده ( فروش کالا یا خدمت و یا هر دو آنها) آنها بیش از هجده میلیارد ریال(18،000،000ريال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال (55،000،000،00 ریال) باشد.(مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

ج)گروه سوم:

üصاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمیگیرند جزء گروه سومم قرار میگیرند.
vتبصره یک: سازمان میتواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول بر اساس نوع فعالیت و حجم فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های
ü

 

کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط به مودیان مالیاتی اعلام شود. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهد بود.

vتبصره دو: در صورتی که مودیان صرفا به ارائه خدمت اشتغال داشته باشند ، پنجاه درصد (50%)نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی مبیاشد
vتبصره سه: در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری ویا قهری ، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل خواهد بود
vتبصره چهار: صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد (تاسیس)به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزء گروه اول طبقه بندی شده اند ، جزء گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد میبایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسب به انجام تکالیف قانونی عمل نماید.
vتبصره پنج: تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایینتر قرار دارند ( صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارند ، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد
vدر ماده 3 آیین نامه عبارت "فرم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه های اول ، دوم ، سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد :" جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یاد شده می گردد. همچنین عبارت" اشخاص حقوقی و" ذیل ماده 3 قبل از عبارت " گروه اول "و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت "صاحبان مشاغل " اضافه میشود.
vمفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400 (1400/01/01) اجرایی میباشد.