نحوه نوشتن لایحه مالیاتی

 

لایحه نوشتاری را گویند که از سوی صاحب دعوا اعم از حقوقی و یا کیفری به مقام قضایی تقدیم می شود.

در دعاوی مالیاتی، مودیان مالیاتی نیز برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری نیاز به تسلیم لایحه دفاعیه دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.بهترین ابزار مودی و یا وکیل وی برای دفاع از حقوق خود در هیأت های حل اختلاف مالیاتی لایحه دفاعیه مالیاتی، است.سوال اینجاست؟ چرا بهترین ابزار لایحه دفاعیه مالیاتی است؟
حال بعضی مواقع بنابر دلایلی حضور مودی در زمان مقرر برای حضور در هیأت حل اختلاف میسر نیست ولی می تواند لایحه دفاعیه خود را در دبیرخانه ثبت و به هیأت ارائه کند؛
اعضای هیأت نیز با مطالعه لایحه مزبور نسبت به صدور رأی خود اقدام می نمایند.
بیشتر مواقع پس از اینکه مودی دفاعیات خود را بصورت شفاهی به هیأت حل اختلاف ارائه می نماید و جلسه را ترک می کند، اعضای هیأت دوباره لایحه دفاعیه را بررسی و نسبت به آن رأی خود را صادر می نمایند.
با توجه به اینکه در یک روز کاری، تعداد پرونده های رسیدگی شده توسط هیأت حل اختلاف بسیار زیاد می باشد و ممکن است هیأت مزبور در همان روز به پرونده رأی ندهد، به همین خاطر با مطالعه دوباره لایحه و یادآوری موضوع، رأی مورد نظر خود را صادر می نماید.
طرز نوشتن لایحه مالیاتی
در رابطه با آموزش نوشتن لایحه دفاعیه آموزش خاصی نیاز نیست
وکلا به جای زیاد نوشتن باید سعی کنند تمام مطلب را در لایحه بنویسند.
لایحه نویسی یک مهارت تجربی است و با خواندن آرای قضایی قدرت استدلال شما شکوفا خواهد شد.

نکاتی برای نوشتن لایحه مالیاتی:
مطالعه کامل پرونده
نت برداری از حساس ترین موارد قید شده در پرونده
اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات خوانده در آغاز پرونده اواسط و اواخر مطابقت شود.
استدلال محکمه پسند ازموکل واستناد به مواد قانونی.
کنترل نمودن اخطاریه ها حداقل چهار روز قبل از جلسه
خوانا نوشتن لایحه و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد
درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی:
قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه بایستی منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشد.