رفع ابهام موضوع فاکتورهای نوع سوم - بخشنامه شماره 210/99/25

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 210/99/25 مورخ1399/02/23 

 

1_در خصوص مودیانی که موظف به صدور فاکتور از طریق سامانه ثبت بر خط معاملات میباشند و عینا اطلاعات فاکتور های صادر شده در سامانه معاملات فصلی درج میشود ، ممیزان مالیاتی اجازه تعیین جریمه عدم صدور فاکتور و عدم ارسال معاملات در سامانه معاملات فصلی را ندارند.

 

2_در صورتی که مودیان صادر کننده فاکتور و خریداران تایید کننده فاکتور ، دوباره اطلاعات معاملات خود را در سامانه معاملات فصلی وارد کنند(در صورت ثبت اطلاعات معاملات در سامانه ثبت بر خط معاملات و تایید آن توسط خریدار ، این اطلاعات به صورت اتوماتیک در سامانه معاملات معاملات فصلی ثبت میشود)و این کار باعث درج تکراری اطلاعات شود، مودی میتواند در خصوص عملکرد سال های 97 و 98 با ارایه درخواستی به اداره مالیات ، اقدام به اصلاح نماید.