مشاغل گروه سوم الزام به صدور صورتحساب ندارند

 

بر اساس ایین نامه اصلاحی شماره90810 مورخ 11/05/1396 

 

مشاغل گروه سوم که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشند ، تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور فاکتور ندارند ، در صورت درخواست صدور توسط مشتری این اشخاص موظف به صدور میباشند.

 

برای مثال :

حد نصاب معاملات کوچک برای سال 99 معادل 450،000،000 ریال میباشد و مودیان گروه سوم بر اساس ایین نامه میتوانند حداکثر تا 5% مبلغ مذکور یعنی معادل 22،500،000 ریال فاکتور صادر ننمایند.