صدور صورتحساب برای حق العمل کار الزامیست ؟ بخشنامه شماره 32/97/200/ص

 

 

بر اساس بند 2 بخشنامه شماره 32/97/200/ص مورخ 06/03/1397

 

با توجه به ماده 357 قانون تجارت مصوب سال 1311 چون حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا می­نماید، بنابر این آمر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حق العمل کار انجام می شود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 ندارد و ارسال فهرست اطلاعات این گونه معاملات بر اساس جداول پیش بینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت می پذیرد.